• Rødtoppfuglekonge, Firecrest (Storøya, Fornebu)
  • Rødtoppfuglekonge, Firecrest (Storøya, Fornebu)
  • Rødtoppfuglekonge, Firecrest (Storøya, Fornebu)
  • Rødtoppfuglekonge, Firecrest (Storøya, Fornebu)
  • Rødtoppfuglekonge, Firecrest (Storøya, Fornebu)
  • Rødtoppfuglekonge, Firecrest (Storøya, Fornebu)