Snadderand

2013-01-20—2018-04-07
Snadderand, Gadwall (isegran, Fredrikstad)
Snadderand, Gadwall (isegran, Fredrikstad)
Snadderand, Gadwall (isegran, Fredrikstad)
Snadderand, Gadwall (isegran, Fredrikstad)
Snadderand, Gadwall (isegran, Fredrikstad)
Snadderand, Gadwall (isegran, Fredrikstad)
Snadderand, Gadwall (isegran, Fredrikstad)
Snadderand, Gadwall (isegran, Fredrikstad)
Snadderand, Gadwall (isegran, Fredrikstad)
Snadderand, Gadwall (isegran, Fredrikstad)
Snadderand, Gadwall (isegran, Fredrikstad)
Snadderand, Gadwall (isegran, Fredrikstad)
Snadderand, Gadwall (Isegran, Fredrikstad)
Snadderand, Gadwall (Isegran, Fredrikstad)
Snadderand, Gadwall (Skipstadkilen, Hvaler)
Snadderand, Gadwall (Skipstadkilen, Hvaler)